AIRASIA_Khuyến mãi Từ 22-28/10/2018

Giai đoạn bán 22 – 28 Oct 2018
Giai đoạn bay 22 Oct 2018 to 30 Jun 2019
Tuyến
SGNJHB
CXRKUL
DADKUL
HANKUL
PQCKUL
SGNKUL
HANPEN
SGNPEN
HANCNX
DADDMK
HANDMK
SGNDMK
SGNMNL